Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Nazwisko

 

„Nazwisko jest mianem noszonym przez człowieka w sposób tak oczywisty, że na co dzień nie odczuwa się jego wartości. Jednakże to dzięki niemu nie jesteśmy anonimowi w ogromnej rzeszy klientów urzędów ,banków i różnych instytucji. Nazwisko to podstawowy czynnik, który łącznie z imieniem wyróżnia człowieka w społeczeństwie, służy jego identyfikacji. Jest nie tylko zestawem dźwięków ,które można zapisać –słowem ale także swoistym dokumentem historycznym ,świadczącym o ciągłości rodowej.[1]  Brzmienie i forma graficzna nazwisk generalnie ustaliły się na przełomie XVIII i XIX w. wraz z szerszym przyjęciem stosowaniem reguł ortograficznych i słowotwórczych. Nie zapobiegało to jednak powstawaniu różnych wariantów pisowni , odmiany czy tworzeniu nowych form” [2] Zwłaszcza nazwiska nas interesujące mogą ulegać zmianom. Przodkowie nasi zamieszkiwali w większości tereny które były pod zaborem rosyjskim. „ Jak wiadomo brzmienie niektórych głosek w języku rosyjskim i ich zapis odbiega od zapisu łacińskiego nie tylko wyglądem graficznym , lecz w odczycie niesie ze sobą inną wartość . Największą trudność w ustaleniu brzmienia nazwiska w naszym przypadku niesie przede wszystkim zmiękczenia tj. ie ( e) i dyftongi on- ą i en- ę . Przydomki bądź przezwiska pozostają jednym z wcześniejszych źródeł ,które służyły do powstania nazwiska Od ojcowski charakter nazwisk wiąże się z grupą przyrostków patronomicznych między innymi : - ewicz , - owicz , przyrostki te maja charakter ogólnosłowiański i są spotykane w nazwiskach Słowian wschodnich i południowych . „Nazwiska patronimiczne kończące się na ewicz ,owicz , były żywotne nie tylko w środowisku szlacheckim i mieszczańskim , ale także wśród kształtującej się inteligencji : księży ,nauczycieli i niższych urzędników”[3]  

Jarosław Zawadzki  zaproponował podział nazwisk ze względu na frekwencję  , oparł się o badani K. Rymuta  który z kolej przeanalizował bazę PESEL . Nazwiska nas interesujące zaliczane są do ostatnich trzech kategorii patrz. Baza PESEL  

 

 

Kategoria nazwisk

Granice frekwencji

 

Najpopularniejsze

Powyżej  75 000 osób

 

Bardzo popularne

37001-75000

 

Popularne

16001-37000

 

O średniej frekwencji

2001-16000

 

O niskiej frekwencji

901-2000

 

Rzadkie

31-900

 

Unikaty

10-30

 

Kurioza

1-9

Strona główna

 [1] Jarosław Maciej Zawadzki, 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce Warszawa 2002 Słowo wstępne

[2] Tamże , s.13

[3] Ewa Wolnicz-Pawłowska ,Wanda Szulowska , Antroponimia polska na kresach południowo –wschodnich XV-XIX wiek , Warszawa 1998 , s.251.