powrót do wolasewicz.com

POLSKA AKADEMIA NAUK. INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO

 

SŁOWNIK NAZWISK UŻYWANYCH W POLSCE

NA POCZĄTKU XXI WIEKU

 

Opracował

 

Kazimierz Rymut

 

Kraków 2003

 

WSTĘP

 

 

W latach 1992-1994 opublikowałem dziesięciotomowy Słownik nazwisk współcześnie

w Polsce używanych. Podstawę dla zestawienia Słownika stanowiła baza danych Rządowego

Centrum Informatycznego PESEL według stanu z końca 1990 roku. Moja publikacja spotkała

się z dużym zainteresowaniem różnych środowisk. Stała się podstawą dla już wydanych

publikacji naukowych, bazą materiałową dla studentów piszących różne wypracowania i

prace magisterskie z zakresu językoznawstwa polonistycznego. Jednak, co mnie najbardziej

cieszy, to fakt, że do Słownika zaglądają ludzie nie zajmujący się językoznawczą analizą

polskich nazwisk, ale szukający informacji o historii swoich rodzin, rozmieszczenia osób

noszących to samo nazwisko. Otrzymuję dużo listów od ludzi szukających swoich korzeni w

Polsce a obecnie mieszkających w różnych krajach świata. Szczególnie dużo takich listów

dociera do mnie od naszych rodaków z Ameryki.

W roku 1990, gdy przygotowywaliśmy Słownik nazwisk współcześnie w Polsce

używanych, bank danych PESEL nie był jeszcze w pełni zamknięty. Na koniec 1990 r. Polska

liczyła 37.397.600 osób. W banku danych PESEL na koniec 1990 r. były zgromadzone

informacje (nazwiska) dotyczące 34.428.900 osób, czyli poza zbiorem PESEL znajdowały się

nazwiska 2.968.700 osób. Zapewne w tej grupie, niemal 3 mln osób, znajdowało się wiele

takich, których nazwiska nie znalazły się w Słowniku. Do tego trzeba jeszcze dodać to, że

w roku 1990 w toku zestawianie banku danych PESEL znalazło się wiele błędów, w tym

także wyraźnych pomyłek w zapisach nazwisk. Część tych oczywistych pomyłek mogłem

usunąć w trakcie przygotowań redakcyjnych do wersji drukowanej Słownika. Ale wiele

zapisów błędnych z pewnością pozostało w tekście Słownika.

Przygotowując wersję drukowaną Słownika nazwisk w roku 1990 musiałem kierować

się także możliwością wydrukowania tak olbrzymiego materiału. Konieczne było zastosowanie

pewnych uproszczeń. I tak, wprowadziłem dwie ważne zmiany. Nazwiska na -ski i -ska,

-cki i -cka oraz -dzki i -dzka typu Kowalski — Kowalska, Prabucki Prabucka oraz Wędzki

Wędzka sprowadzałem do form na -i (Kowalski, Prabucki, Wędzki) przenosząc do tych

form dane statystyczne spod form na -a. To znacznie zmniejszyło objętość Słownika, ale przy

tym zabiegu niestety popełniłem dość istotny błąd. Później dopiero zorientowałem się, że ze

Słownika zniknęły męskie nazwiska typu (ten) Załuska, (ten) Nędzka, które nie stanowią żeńskich

wariantów nazw do męskich (ten) Załuski, (ten) Nędzki. Drugim zabiegiem zmierzającym

do ograniczenia objętości Słownika było wyłączenie nazwisk wyraźnie obcych, związanych

głównie z językami azjatyckimi (np. wietnamskimi) i afrykańskimi (np. arabskim). Przy

analizie polskich nazwisk i poznawaniu historii polskich rodzin to może być zrozumiałe, ale

nosiciele tych obco brzmiących nazwisk obecnie posiadających polskie obywatelstwo z czasem

podlegać będą polonizacji. Językowej polonizacji podlegać będą także ich nazwiska. Za

jakiś czas dzisiejsze brzmienie tych obco brzmiących nazwisk ulegać będzie naturalnym procesom

dostosowawczym do struktury języka polskiego.

Ze względu na duże zainteresowanie Słownikiem nazwisk współcześnie w Polsce

używanych a zarazem chcąc uzupełnić i poprawić ten Słownik zdecydowałem się na powtórne

opracowanie zasobu nazwisk polskich obywateli sięgając do tego samego, ale już znacznie

lepszego banku danych PESEL. Podstawą stał się zasób danych PESEL z września 2002 r. Po

dwunastu latach zmieniła się znacznie sytuacja demograficzna Polski. Informacje z PESEL są

już pewniejsze niż w r. 1990. Szybki rozwój systemów informatycznych pozwala korzystać

z tańszych sposobów publikowania wyników prac, jakimi są dyski CD-Rom czy dyskietki

komputerowe a równocześnie umożliwia pomieszczenie znacznie większej ilości informacji.

Obecnie oddawany do użytku Słownik nazwisk różni się znacznie od Słownika nazwisk

współcześnie w Polsce używanych. Jest to zestaw nazwisk obywateli Polski mieszkających na

stałe w kraju. Oczywiście niektórzy z nich mogą być obecnie czasowo za granicą. W Słowniku

znajdą się nazwiska ludzi o narodowości polskiej, ale także ludzi innych przynależności, a więc

np. Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, Czechów na stałe mieszkających w Polsce, często od

wielu pokoleń. Są też nazwiska ludzi pochodzących z najrozmaitszych krajów świata, którzy

osiedli w Polsce i posiadają polskie obywatelstwo. Nie będzie natomiast nazwisk tych cudzoziemców,

którzy mieszkają w Polsce, niekiedy od wielu już lat, ale do dziś nie zdobyli jeszcze

polskiego obywatelstwa. Polska w dniu 19.04.2002 liczyła 38.632.453 mieszkańców1. Wszystkie

ich nazwiska znalazły się w nowej wersji Słownika nazwisk. Obecnie uwzględniam nazwiska

Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej żyjących we wrześniu 2002 roku. Nie wejdą natomiast

te nazwiska, które w Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych określały osoby

1 Zob. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2002 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

2002, s. 17–25.

już nieżyjące lub też takie, o których w PESEL nie było żadnych informacji. Najczęściej były

to nazwiska panieńskie kobiet, które po wyjściu za mąż zmieniły swoje nazwisko. W wersji

drukowanej Słownika z lat 1992–1994 nazwiska te posiadały oznaczenie zerowe (O).

Nazwiska te w większości wypadków w r. 2002 już nie były używane, nie były też w obiegu

społecznym.

W nowym Słowniku nazwisk podajemy, czy dane nazwisko określa mężczyznę czy

też kobietę. Często bywa tak, że formy językowe urzędowych form nazwisk różne są w zależności

od tego, czy odnoszą się do kobiet, czy też do mężczyzn. Najliczniej te różnice

występują przy nazwiskach na -ski, -cki, -dzki, o czym już wyżej pisałem. Podobne różnice

występują w nazwiskach przymiotnikowych typu (ten) Nowotny — (ta) Nowotna, (ten) Górny

— (ta) Górna. Ale w ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej spotyka się też nazwiska typu

Nowotny, Górny określające kobiety. Już spotyka się kobiety, które mają w dowodach

osobistych nazwiska typu Górny, Zagrodny. Jest to zjawisko w Polsce nowe i szybko się

rozpowszechniające, mimo iż poradniki językowe takie formy nazewnicze uważają za

niepoprawne. Nowy Słownik nazwisk powinien dostarczyć wiarygodnych informacji o wchodzeniu

tych nowych formacji nazewniczych do obiegu urzędowego. W nowym Słowniku

nazwisk mężczyzn określamy przez skrót M, kobiety przez skrót F. Te dwa skróty dla

Polaków często wydają się zbędne, ale potrzebne są np. dla osób posługujących się językiem

niemieckim. W języku niemieckim nazwiska typu Kowalski, z wygłosowym -i, mogą określać

tak mężczyzn jak też kobiety. W obecnym Słowniku nazwisk utrzymałem zasadę stosowaną

już wcześniej. Nazwiska określające kobiety zamężne typu Bednarska-Gryniewicz daję tylko

pod nazwisko Bednarski, wychodząc z założenia, że człon -Gryniewicz występuje już w haśle

Gryniewicz. Dane statystyczne, które w banku danych PESEL znajdowały się pod

nazwiskiem Bednarska-Gryniewicz umieszczam w haśle Bednarska.

W roku 1998 w Polsce wprowadzono nowy podział administracyjny kraju. W miejsce

47 województw powstało tylko 16 województw. Wprowadzono natomiast w obrębie województw

podział na powiaty. Ilość powiatów w poszczególnych województwach jest różna.

Najwięcej tych powiatów, bo aż 42 jest w województwie mazowieckim, najmniej, bo tylko

16, w województwie opolskim. W Słowniku z r. 1990 podawaliśmy informacje, w jakich województwach

dane nazwisko występuje, natomiast w nowym Słowniku z r. 2002 podajemy

nie tylko województwo, ale i powiat. Pierwsze dwie litery w skrócie lokalizującym nazwisko

określają województwo, dwie ostatnie litery powiat. Wprowadzone w r. 1998 nowe nazwy

województw zrywają z wielowiekową polską tradycją, że nazwy województw pochodzą od

nazw miast stanowiących ośrodek województwa i nie stanowią też należytego nawiązania do

określonego terenu, są mało zrozumiałe dla naszych rodaków mieszkających poza granicami

kraju. Mając te braki na uwadze a równocześnie chcąc utrzymać zasadę zastosowaną w

pierwszej wersji Słownika nazwisk literowe skróty określające województwa utworzyłem od

nazw miast, w których mieszczą się urzędy wojewódzkie. Skróty określające powiaty utworzone

zostały od nazw miast powiatowych. Podział administracyjny z r. 1998 wprowadził

obok powiatów także wydzielone miasta mające uprawnienia powiatu. Jest więc np. w województwie

dolnośląskim powiat wałbrzyski, ale też odrębny powiat: miasto Wałbrzych. Aby

pozostać w zgodzie z tym podziałem administracyjnym skróty powiatu określającego miasto

poprzedziłem literą m. I w takich wypadkach będą dwa skróty, np. WrWa (= woj. dolnośląskie,

powiat wałbrzyski) oraz WrmWa (= woj. dolnośląskie, powiat miasto Wałbrzych).

Wprowadzenie w Słowniku nazwisk skrótów określających województwa i powiaty

spowodowały pewne niewygody w układzie danych statystycznych. W wersji drukowanej

Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych układ skrótów określających województwo

był alfabetyczny, bo nazwy województw sprzed roku 1998 utworzone były od nazw

miast wojewódzkich. Dziś w wielu wypadkach istnieje rozbieżność między nazwą województwa

a nazwą miasta wojewódzkiego. Obecny układ nazw województw i nazw miast wojewódzkich

jest następujący:

1. Województwo dolnośląskie — miasto wojewódzkie: Wrocław, skrót Wr

2. Województwo kujawsko-pomorskie — miasta wojewódzkie: Toruń, Bydgoszcz, skrót To

3. Województwo lubelskie — miasto wojewódzkie: Lublin, skrót Lu

4. Województwo lubuskie — miasta wojewódzkie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, skrót ZG

5. Województwo łódzkie — miasto wojewódzkie: Łódź, skrót Ło

6. Województwo małopolskie — miasto wojewódzkie: Kraków, skrót Kr

7. Województwo mazowieckie — miasto wojewódzkie: Warszawa, skrót Wa

8. Województwo opolskie — miasto wojewódzkie: Opole, skrót Op

9. Województwo podkarpackie — miasto wojewódzkie: Rzeszów, skrót Rz

10. Województwo podlaskie — miasto wojewódzkie: Białystok, skrót Bs

11. Województwo pomorskie — miasto wojewódzkie: Gdańsk, skrót Gd

12. Województwo śląskie — miasto wojewódzkie: Katowice, skrót Ka

13. Województwo świętokrzyskie — miasto wojewódzkie: Kielce, skrót Ki

14. Województwo warmińsko-mazurskie — miasto wojewódzkie: Olsztyn, skrót Ol

15. Województwo wielkopolskie — miasto wojewódzkie: Poznań, skrót Po

16. Województwo zachodniopomorskie — miasto wojewódzkie: Szczecin, skrót Sz

W obecnym Słowniku nazwisk z jednej strony chciałem pozostać w zgodzie z układem

województw w oficjalnych wykazach sporządzanych przez Rząd i Główny Urząd Statystyczny,

z drugiej strony chciałem nawiązać do wersji drukowanej Słownika nazwisk z lat

1992–94 i pozostawić skróty województw od nazw miast wojewódzkich. Dlatego też w dokumentacji

odszedłem obecnie od układu alfabetycznego i wykaz skrótów rozpoczyna się od

Wr, następnie idą: To, Lu, ZG, Ło, Kr, Wa, Op, Rz, Bs, Gd, Ka, Ki, Ol, Po, Sz. W Wykazie

skrótów wprowadzam układ alfabetyczny, by ułatwić odszukiwanie poszczególnych jednostek

administracyjnych. Wprowadzam też w Wykazie skrótów system liczbowy oznaczania

województw stosowany w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowego Centrum

Informatycznego PESEL i innych centralnych ośrodkach władz administracyjnych.

Wprowadzenie w 1998 r. trzystopniowego podziału kraju — województwo-powiatgmina

umożliwiło mi przy opracowaniu nowego Słownika nazwisk zastosowanie dokładniejszej

lokalizacji poszczególnych nazwisk. W wersji drukowanej Słownika z lat 1992–94

podawałem tylko województwo i ilość nosicieli danego nazwiska w województwie. Obecnie

przyjąłem, że obok województwa przytacza się też powiat. W r. 2002 w Polsce było 315 powiatów

i 65 miast na prawach powiatów. Przy takiej liczbie powiatów lokalizacja nazwisk

jest już bardziej dokładna. Trudno byłoby schodzić do szczebla gminnego, bo wtedy rozmiary

Słownika byłyby już monstrualne, a od strony merytorycznej taka bardzo dokładna lokalizacja

jest już w większości wypadków zbędna. Wydaje się, że przyjęty przeze mnie system lokalizacyjny

zezwala na opracowywanie dokładnych map rozmieszczenie geograficznego nazwisk.

Dla osób zajmujących się językoznawczą analizą nazw osobowych umożliwia mój

system lokalizacyjny przygotowywanie regionalnych monografii antroponimicznych, np. nazwisk

większych miast, nazwisk małych regionów wiejskich. Zastosowany przez nas otwarty

system komputerowy umożliwia wydobycie z naszej bazy materiałowej nazwisk poszczególnych

powiatów czy nazwisk osób mieszkających w większych miastach mających prawa powiatu.

W Wykazie skrótów odrębną rubrykę poświęciłem ilości mieszkańców danego powiatu.

Umożliwi to potencjalnym badaczom naszych nazwisk prowadzenie porównań częstotliwości

użycia poszczególnych nazwisk w zestawieniu z ogólną ilością ludzi. Zezwoli to określić

częstotliwość użycia nazwisk.

Układ hasła w nowym Słowniku nazwisk jest prosty i podobny jest do tego, który zastosowałem

już w Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych (1992–94) oraz

w Słowniku imion współcześnie w Polsce używanych (1995). Tytułem hasła jest nazwisko,

które graficznie zostało wytłuszczone. Po nazwisku podaje się ogólną ilość nosicieli tego nazwiska

w całej Polsce, następnie skrót literowy określający województwo i powiat, a potem

pod dwukropku skrót M. i liczbę, co określa ilość mężczyzn noszących dane nazwisko w tym

powiecie, później skrót F. z liczbą, co określa ilość kobiet noszących dane nazwisko w tym

powiecie, po przecinku analogiczne dane do kolejnych powiatów. Przy nazwiskach określających

dużą ilość ludzi dokumentacja statystyczna jest niestety rozbudowana. I w tym przypadku

zastosowany otwarty system komputerowy w naszej bazie dokumentacyjnej ulokowany w

Instytucie Języka Polskiego PAN umożliwi dokonywanie różnorodnych operacji ograniczających

objętość i zawartość Słownika nazwisk.

W Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków, al. Mickiewicza 31) posiadamy jeszcze

drukowaną wersję Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych (t. I–X, 1992–94)

wraz z dyskietkami komputerowymi i to w dwu wersjach — alfabetycznej, a także w formie

indeksu a tergo, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych (1995) wraz z dyskietką

oraz pełną wersję komputerową obecnego Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku

XXI wieku. Chętnie będziemy te nasze Słowniki udostępniać osobom zainteresowanym.

 

Kazimierz Rymut

 

 

powrót do wolasewicz.com